Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Ajourført og vedtatt på årsmøte 22/4-2009.

 

VEDTEKTER FOR TJELDSUND LOKALHISTORIELAG

 

1.   Tjeldsund lokalhistorielag skal fremme interessen for lokalhistorie, ta vare på lokal tradisjon, sørge for registrering og innsamling av historisk kildemateriale og sørge for at innsamlet stoff blir gjort tilgjengelig.

 

2. Medlem av Tjeldsund lokalhistorielag kan enhver bli som betaler den årskontingent som er fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for to-2-siste år, kan strykes av medlemsfortegnelsen.

Medlemmer som har gjort en særdeles stor innsats for laget, kan av årsmøtet utnevnes som æresmedlem. Æresmedlem har fri kontingent og kan delta på lagets arrangementer.

 

3. Styret i Tjeldsund lokalhistorielag skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg skal styret ha 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Laget forpliktes av leder og kasserer.

 

4. Styret i Tjeldsund lokalhistorielag skal lede arbeidet med å samle og registrere lokalhistorisk stoff og sørge for forsvarlig arkivering av dette.

Styret skal søke kontakt med interessante enkeltpersoner og samarbeide med lag og institusjoner som kan hjelpe lokalhistorielaget i arbeidet.

 

5. Styret velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år. De øvrige medlemmene av styret velges for 2 år, dog slik at nestleder og kasserer er på valg det ene året, og sekretær og styremedlem er på valg neste år. Varamedlemmene velges hvert år.

 

Årsmøtet velger årlig 3 medlemmer til valgkomite, og 2 revisorer med et varamedlem.

 

6. Tjeldsund lokalhistorielag avholder årsmøtet innen utgangen av april måned. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet og kunngjøres i dagspressen.

Forslag til vedtektsendringer og øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av mars måned.

 

På årsmøte behandles:

 

Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet.

Årsberetning

Regnskap

Fastsettelse av kontingent for påfølgende år.

Innkomne saker

Valg iflg. vedtektene

 

7. Faste utvalg oppnevnes av styret. Utvalg skal om mulig ha en leder (nestleder) og sekretær. Leder skal orientere styret om arbeidet i utvalget.

 

8. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det og redegjør for hva de ønsker behandlet.