Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

                                Kulturminnestien Hol-Hov

Utsiktsbilde 1

Kulturminnestien ble i 1999 kommunens Fotefar mot Nord-prosjekt, finansiert av fylket. Lokalhistorielaget bidro med å innhente grunneieravtaler, løypelegging og portoppsett, og UL Baunen stod for det store åpningsarrangementet oppe på bålplassen. Etter mange år med manglede vedlikehold og diskusjon mellom kommunen og fylket om midler til vedlikehold, bevilget fylket i 2016 vedlikeholdsmidler for hele Fotefar-prosjektet i Nordland. 

     

utsiktsbilde

I 2016 har medlemmer av Bygdelaget Baunen i samarbeid med historielaget skiftet ut porter langs kulturminnestien Hol-Hov. Fylket har bevilget midler til nye skilt på startpunktene og nye løypeskilt langs stien. I tillegg er det bevilget midler til utbedring av selve stien, gjelder spesielt over 3 eiendommer på Hov og over 2 eiendommer på Hol, der stien er så uslett at man kan risikere fall og beinbrudd. Ved fylkets siste tildeling av midler ble det sågar sagt at stien skulle gjøres universell, rullestolvennlig.

Kulturminnestien 4

I forbindelse med at stien opprustes har Bygdelaget Baunen sendt søknad om fylkesmidler til å oppruste bålplassen på Holshøgda. Dersom søknaden innvilges legges det til rette med tidsmessig bålplass og oppsett av ei grillbu og toaletter. Området er i dag overgrodd av skog på alle kanter, slik at sola er utestengt og utsikten mot havet er minimal. Grunneierne Ingar Steinsvik og John Leonhardsen har begge samtykket i at skog kan ryddes bort, og på den måten åpne for bedre utsikt utover Tjeldsundet.

Håpet er at stien igjen blir så tiltrekkende at folk går turer her og igjen kan bli den sosiale møteplassen, den har vært i mer enn 100 år.