Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 Tjeldsund lokalhistorielag - aktivitetsplan for 2017.

1. Årbokutgivelse Tjeldsund Lokalhistorielag vil også i 2017 gi ut årbok. Årbokredaksjonen mottar stadig artikler og tips om artikler, men oppfordrer allikevel alle som har liggende stoff, som de mener kan brukes, tar kontakt med redaksjonen snarest mulig. Vi håper å kunne legge fram nok en etterlengtet og kjær julelektyre i slutten av november, til glede for innbyggerne i kommunen og flere hundre utflyttede tjeldsundinger. Boka er også god markedsføring av Tjeldsund kommune, og vi er stolt over at ordføreren bruker den som gave til sine kontakter.

 

2. Oppdatert nettsted www.tjeldsundhistorielag.no Vi vil bestrebe oss på å holde våre hjemmesider oppdatert med fakta om laget og aktiviteter vi jobber med. Vi håper å kunne legge ut en søkbar database over alle artiklene som har vært i årbøkene gjennom 28 år. Oversikten er utarbeidet, men det jobbes med det datatekniske for å presentere det på vår nettside.

 

3. Nettgalleri for Tjeldsund www.tjeldsundfoto.no Fotogalleriet ble åpnet i april 2005 og omfatter nu 42 album med til sammen 3362 bilder. Det er stor aktivitet på galleriet og forskjellige enkeltbilder er sett på over 618.100 ganger til nå. Over 2000 kommentarer til bildene er lagt inn og galleriet har blitt en stor suksess. Flere bildesamlinger ligger på lager, men det er tidkrevende arbeid å klargjøre de for nettstedet, så hvis det er noen av medlemmene som behersker fotoprogram og vil gjøre en innsats, så ønsker vi kontakt.

 

4. Oppdatering av bygdebøkene for Tjeldsund. De generelle bygdebøkene for Tysfjord, Lødingen og Tjeldsund, samt Gårds- og slektshistorien for Tjeldsund ble digitalisert i 2014, og er nå tilgjengelig på www.disnorge.no. Arbeidet med å utvikle et brukervennlig lokalt nettsted for å innrapportere og oppdatere rettelser og mangler som er oppdaget i papirutgaven, vil fortsette i samarbeid med kommunens bygdeboknemnd. Historielaget vil også i 2017 være en pådriver for å få i gang dette arbeidet.

 

5. Oppgradering av Kulturminnestien Hol-Hov (Hovsveien) Kulturminnestien ble åpnet 1999 som et ledd i prosjektet «Fotefar mot Nord» og hadde da mange opplysningsskilt utplassert langs ruta. Historielaget var prosjektleder i 1999 og har i 2016 i samarbeid med Bygdelaget Baunen skiftet ut alle portene langs traseen og skal i 2017 delta i arbeidet med utskifting av skilt. Kostnadene dekkes gjennom tilskudd fra Nordland fylkeskommune.

 

6. Prosjektet «Stien langs leia» Prosjektet går ut på å knytte nausttuftene på Sand og det store gravfeltet på Repelen, sammen med en oppgradert gangsti langs den gamle ferdselsveien langs sjøkanten utover mot Repelen. I tillegg til en historisk vandring, blir dette også en naturskjønn lavterskel gangsti, eller for en joggetur. Prosjektet er også tatt inn i kommunens Sti- og løypeplan for 2017-2021. Fylkesarkeologen og leder av fornminneavdelinga i fylke har befart området og har gitt tilbakemelding om at dette er et interessant prosjekt. Historielaget fikk i 2016 innvilget tilskudd fra Gjensidigestiftelsen, og har bygd de første 400 meterne av stien med broer over et våtmarksområde. Fremdriften videre vil avhenge av hva vi får innvilget i tilskudd for dekke utgiftene i det videre arbeidet. Det kan også nevnes at vi i samarbeid med det interkommunale selskapet www.Imella.no, har søkt midler for å oppgradere den gamle lekeparken, med nye tidsmessige lekeapparater. Dette området ligger rett etter broene, og ved den gamle bålplassen. Dette vil gi et nytt aktivitetstilbud til barna som besøker Sandsosen friluftsområde.

 

 

7. Renovering av verneverdige gravsteiner på Hol kirkegård Historielaget har i flere år forsøkt å få renovert gravsteinen til sokneprest Jakob Parelius Schytte på Hol kirkegård, noe kirkevergen har vedtatt skal gjøres etter Gravferdslovens § 18. Historielaget vil forelå at også gravsteinen til Tjeldsunds første ordfører Johannes E. Olsen vernes etter loven. På støtta står inngravert «Reist av Tjellsund kommune i takknemlig erindring», og da bør den også ivaretas av kommunen. Styret i historielaget oppfordrer våre medlemmer til å melde fra om mulige gravsteiner som kan falle inn under begrepet verneverdige på våre kirkegårder.

 

8. Årets busstur blir en spennende Jubileumsrundtur. Skulpturlandskap Nordland markerer i år 25 års jubileum. Årets busstur blir et fellesarrangement med Skånland og Evenes lørdag 9.september, der det stilles med en buss fra hver kommune, og der vi starter fra Ramsundbrua/Kongsvik kl.08.00 og kjører til Evenskjer, der vi kjører ut samlet kl.09.00. Det vil være guid fra fylket som vil skifte fra buss til buss og orientere under bussturen. Første etappe går til Brattebergan, der vi stopper og får felles orientering om skulpturen «Syv magiske punkter». Turen fortsetter så til Grovfjord, der vi stopper ved Huset i havet, der det blir felles kaffepause og underholdning. Omvisning på skonnerten «Folkvang» blir også mulig. Vi fortsetter så turen opp til veggfjellet og til Evenestangen, der vi stopper ved skulpturen «Steinkirka», der det blir gitt en orientering om skulpturen. Det er også mulig at det blir ytterligere et stopp i Evenes, men det er ennå ikke avklart. Turen fortsetter så mot Tjeldsund og til Myklebostad, der vi først skal besøke skulpturen «Media Thule», med orientering, og så avsluttes det hele med fellesmiddag på kulturhuset for alle deltakerne fra de 3 kommunene. Her blir det også orientert om Skulpturlandskap Nordland av folk fra Nordland fylke og litt underholdning. Fyldig program for turen blir utarbeidet senere og sendes alle medlemmene av laget og blir lagt ut på vår hjemmeside.

 

9. Medlemsmøte høsten 2017 Selv om høsten er en travel tid vil styret forsøke å avvikle et åpent medlemsmøte høsten 2017, med et faglig og sosialt program.

 

Tjeldsund lokalhistorielag 07.03.2017

Kåre E. Miklegard

Lagets leder