Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Tjeldsund museum

tjeldsund museumBygningen til Tjeldsund museum ble bygd sommeren 1869 under ledelse av Olaus Jakobsen Stokke, og ble innviet 17.oktober samme år. Dette var den andre skolebygningen som stod på denne tomta på Stokke, den første var kommet i så dårlig forfatning at den måtte rives. Bygget rommet skolestue i den ene enden og bolig for skolelæreren og hans familie i den andre. På loftet over skolestua var det soverom for skoleelever, som på grunn av lang avstand, måtte bo her mens skoleperioden pågikk.

Tidlig på 1900-tallet økte elevtallet og ny skole ble bygd på Hol i 1910 og denne var i bruk fram til 1956 da nyskolen på Stokke stod ferdig. Denne nyskolen er senere nedlagt som skole og er under navnet Stokkestua blitt innlemmet i Tjeldsund bygdetun.

I 1909 ble Tjeldsund egen kommune og trengte da lokale for sine møter i kommunestyre, formannskap, fattigstyre og skolestyre. Det passet da bra at skolen på Hol stod ferdig året etter og undervisning ble flyttet dit. Kommunens administrasjon ble etter hvert bygget opp her i bygget anno 1869, og ble her fram til nytt rådhus stod ferdig på Hov i 1984.

I 1991 ble det vedtatt å regulere området til bygdetun og våren 1992 fikk kommunen tilsagn om statlige midler til igangsetting av restaureringsarbeid, og 5.september 1993 ble bygningene gjenåpnet til museumsformål.

Mer om dette kan du lese i Årbok for Tjeldsund 1993.

museum 1museum 2museum 3museum 4
museum 5museum 6museum 7
Foto: John E. Grøttem

 

Tjeldnes Losmuseum

los 1Da skolen på Tjeldnes ble nedlagt overtok grendelaget bygninga av kommunen. Etter en omfattende renovering på dugnad ble bygget omdøpt til Tjeldnes bygdestue. Eilif M. Hansen hadde i mange år samlet loshistorie og nu åpnet det seg mulighet for å få utstilt bilder og gjenstander i bygdestua. Dette har etter hvert blitt ei betydelig utstilling, og med Eilif som museumsguide får besøkende en omfattende innføring i losyrket fra oppstarten og fram til dagens losyrke.
Mer om Tjeldsunds loshistorie finner du i Årbok for Tjeldsund 1994.
Museumsguide Eilif M. Hansen

los 2los 3los 4los 5
los 6los 7

Foto: John E. Grøttem